Voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

SLA
De Service Level Agreement (SLA) hieronder beschrijft de dienstverlening van de Applicatiediensten van Easyflex Diensten B.V. en de service levels die van toepassing zijn op de dienstverlening.
Download hier de SLA versie 1.24

ALV
De Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (ALV) hieronder zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Easyflex goederen en/of diensten van welke aard ook levert.
Download hier de ALV versie 2.6

Verwerkersovereenkomst
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) schrijft voor dat verwerkers van persoonsgegevens moeten beschikken over een verwerkersovereenkomst. De hierin genoemde verantwoordelijkheden en verplichtingen zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten van welke aard ook die Easyflex levert.
Download hier de verwerkersovereenkomst.

Gebruik van de site
Easyflex diensten B.V. (“Easyflex”) verleent u het recht de materialen op deze website (“site”) uitsluitend voor uw eigen en niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden, onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnotities in de originele materialen opneemt in eventuele kopieën van de materialen. Het is niet toegestaan de materialen op deze site op enigerlei wijze te wijzigen, reproduceren of openbaar ten toon te stellen, te gebruiken of te verspreiden voor enig publiek of commercieel doel. Gebruik van deze materialen op andere websites of een computer in een netwerkomgeving voor enig doel is verboden. De materialen op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd en ongeautoriseerd gebruik van enig materiaal op deze site heeft mogelijk een overtreding van auteursrechten, handelsmerken of andere wetten tot gevolg. Als u een van deze voorwaarden schendt, wordt uw recht om de site te gebruiken automatisch ingetrokken en moet onmiddellijk elk gedownload of afgedrukt materiaal worden vernietigd.

Vrijwaring
De materialen (met inbegrip van alle software) en diensten op deze site worden als zodanig geleverd, zonder enige garantie met betrekking tot verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De verplichtingen van Easyflex ten aanzien van zijn producten en diensten worden uitsluitend bepaald door de overeenkomsten waaronder deze zijn geleverd en niets op deze site kan worden opgevat als wijziging van dergelijke overeenkomsten. Easyflex geeft verder geen garanties met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de materialen, software of diensten op deze site. Easyflex kan te allen tijde zonder bericht wijzigingen aanbrengen in de materialen en diensten op deze site, of in de producten en prijzen die hierin worden vermeld. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn, en Easyflex staat niet garant voor het bijwerken van de materialen en diensten op deze site. Informatie die op deze site is gepubliceerd, verwijst mogelijk naar producten, programma’s of diensten die niet beschikbaar zijn in uw land. Raadpleeg uw plaatselijke Easyflex-leverancier voor informatie over de producten, programma’s en diensten die mogelijk voor u beschikbaar zijn. In de toepasselijke wet wordt de uitsluiting van garanties mogelijk niet toegestaan, waardoor de bovenstaande uitsluiting niet voor u geldt.

Beperking van aansprakelijkheid
Easyflex, de leveranciers van Easyflex of andere derde partijen die op deze site worden genoemd, zijn in geen geval aansprakelijk voor schade (waaronder, zonder beperking, de schade die voortkomt uit winstverlies, gegevensverlies of onderbreking van werkzaamheden) die voorkomt uit het gebruik, onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van deze site, of de materialen of informatie op een of alle sites, onafhankelijk van garantie, contract, onrechtmatige daad of enige andere grond en onafhankelijk van het op de hoogte zijn van de mogelijkheden van zulke schade. Als het gebruik van de materialen, informatie of diensten van deze site resulteert in de behoefte aan dienstverlening, correctie van gegevens, neemt u alle kosten hiervoor voor uw rekening. De toepasselijke wetgeving laat de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade mogelijk niet toe, waardoor de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet voor u van toepassing is.

Gebruik van software
Alle software die beschikbaar wordt gesteld om te worden gedownload van deze site, is auteursrechtelijk beschermd werk van Easyflex en/of leveranciers van Easyflex. Het gebruik van de software is onderhevig aan de voorwaarden in de licentieovereenkomst, indien aanwezig, die samengaat met of deel uitmaakt van de software (“Licentieovereenkomst”). Het is niet toegestaan software te downloaden of te installeren als deze vergezeld is van een Licentieovereenkomst of een Licentieovereenkomst bevat en u deze Licentieovereenkomst niet hebt gelezen en de voorwaarden hiervan niet accepteert.

REPRODUCTIE OF VERSPREIDING VAN DE SOFTWARE IS VERBODEN, BEHALVE OP DE WIJZE EN VOOR HET DOEL DIE WORDEN VERMELD IN DE TOEPASSELIJKE LICENTIEOVEREENKOMST OF GEBRUIKSOVEREENKOMST.

Inloggen op de applicatiediensten
HET IS VERBODEN IN TE LOGGEN OP DE APPLICATIEDIENSTEN VAN EASYFLEX WANNEER U NIET OVER INLOGGEGEVENS BESCHIKT WELKE ZIJN VERSTREKT DOOR EASYFLEX OF DOOR EEN ORGANISATIE WAARMEE EASYFLEX EEN GEBRUIKSOVEREENKOMST HEEFT.

Beperkingen op de inhoud en het gebruik
U MAG GEEN VAN DE VOLGENDE ACTIES UITVOEREN TIJDENS DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN: (i) toegang, knoeien met of gebruik van niet-openbare gebieden van de diensten, Easyflex zijn computersystemen, of de technische systemen van Easyflex-leveranciers, (ii) uitpluizen, scannen of testen van de kwetsbaarheid van het systeem of netwerk, schending of omzeilen van enige beveiliging of authenticatie, (iii) de toegang tot, of zoeken naar een manier om om toegang te krijgen tot onze applicatie en data, met alle middelen (geautomatiseerd of anderszins), anders dan door ons beschikbaar , gepubliceerde interfaces die worden verstrekt door Easyflex (en alleen op grond van die voorwaarden), tenzij u specifiek toegestaan bent om dit te doen in een aparte overeenkomst met Easyflex (iv) vervalsen van een TCP / IP packet header of een deel van de header informatie in een e-mail of posten of op enigerlei wijze te gebruiken van de diensten aan veranderd, misleidende of valse bron-identificerende informatie te verzenden, of (v) storen, of verstoren, (of poging daartoe), van de toegang van een gebruiker, host of netwerk, inclusief, zonder beperking, het verzenden van een virus , overbelasting, flooding, spamming, mail-bombardement van de diensten, of via scripts voor het maken van content op een zodanige wijze te belemmeren of een onnodige belasting vormen voor de diensten.

Gebruikerssubmissies
Easyflex wil geen vertrouwelijke of eigendomsgegevens van u ontvangen via deze site. Alle materiaal, informatie of andere communicatie (“Communicatie”) die u verzendt of publiceert op deze site, wordt niet beschouwd als vertrouwelijk of als uw eigendom. Easyflex heeft geen verplichtingen met betrekking tot de communicatie. Easyflex en door Easyflex aangewezen personen hebben het recht de Communicatie en alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst, en andere hierin opgenomen zaken te kopiëren, openbaar te maken, te verspreiden, op te nemen of anderszins te gebruiken voor een willekeurig commercieel of niet-commercieel doel. Gegevens waaraan u persoonlijk herkenbaar bent die u verstrekt aan Easyflex met het doel om producten of diensten te ontvangen, wordt behandeld in overeenstemming met de privacyverklaring van Easyflex. Het is verboden om wederrechtelijke, bedreigende, smadelijke, lasterlijke, obscene, pornografische of andere illegale materialen te plaatsen of over te dragen naar of van deze site.

Chatrooms en andere gebruikersforums
Easyflex heeft het recht, maar niet de verplichting om alle gebieden op de site te controleren en na te gaan wanneer gebruikerscommunicatie overdragen of plaatsen of alleen met elkaar communiceren, waaronder, maar niet beperkt tot chatrooms, bulletinboards of andere gebruikersforums en de inhoud van dergelijke Communicatie. Easyflex is echter niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke communicatie, ook wanneer deze vallen onder auteursrechten, privacyregelgeving of anderszins. Easyflex behoudt zich het recht voor om, naar eigen oordeel, berichten te verwijderen waarin beledigende, lasterlijke, obscene of anderszins onaanvaardbare taal wordt weergegeven.

HET IS VERBODEN IN TE LOGGEN OP CHATROOMS EN/OF GEBRUIKERSFORUMS VAN EASYFLEX WANNEER U NIET OVER INLOGGEGEVENS BESCHIKT WELKE ZIJN VERSTREKT DOOR EASYFLEX OF DOOR EEN ORGANISATIE WAARMEE EASYFLEX EEN GEBRUIKSOVEREENKOMST HEEFT.

Koppelingen naar andere websites die niet van Easyflex zijn
Koppelingen op deze site naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u deze koppelingen gebruikt, verlaat u deze site. Easyflex heeft niet al deze sites van derden gecontroleerd, beheert deze sites niet en is niet verantwoordelijk voor deze sites noch voor hun inhoud. De sites noch de informatie, software of andere producten of materialen op deze sites, noch enige resultaten die kunnen worden behaald met behulp van deze sites worden door Easyflex bekrachtigd of vertegenwoordigd. Als u besluit websites van derden te bezoeken die zijn gekoppeld aan deze site, doet u dit volledig op eigen risico.

Koppelingen naar deze site
Het is toegestaan koppelingen te maken van andere sites naar deze site, doch uitsluitend in overeenkomst met de onderstaande voorwaarden van de Richtlijnen voor koppelingen naar de websites van Easyflex en als dit voldoet aan alle toepasselijke wetgeving.

Wachtwoorden
U bent zelf verantwoordelijk voor het veilig houden van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten en activiteiten of acties onder uw wachtwoord. We raden aan om een “sterk” wachtwoord (wachtwoorden die een combinatie van hoofdletters en kleine letters, nummers en symbolen bevatten) te kiezen voor uw account. Easyflex kan en zal niet aansprakelijk zijn bij verlies of schade die leidt uit het niet navolgen van bovenstaande vereisten.

Cookies
Een cookie is een klein gegevensbestand dat wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer. Net als veel andere websites, gebruiken wij “cookie”-technologie om extra gebruik van de website gegevens te verzamelen en om onze dienstverlening te verbeteren. Dit is voor ons vereist omdat wij gebruik maken van Google Analytics. Wij tracken geen persoonlijke informatie en hebben achterhalen geen persoonlijke informatie van u. Voor meer informatie omtrent cookies verwijzen wij u naar ons privacy statement, deze is in te zien op deze site.

Een site met een koppeling naar de website van Easyflex:

  • Mag een koppeling bevatten maar geen inhoud van Easyflex repliceren.
  • Mag geen browsermarkering of rand maken rondom inhoud van Easyflex.
  • Mag niet impliceren dat Easyflex de site of de producten ondersteunt.
  • Mag de relatie tot Easyflex niet verkeerd voorstellen.
  • Mag geen verkeerde informatie geven over producten of diensten van Easyflex.
  • Mag het Easyflex-logo niet gebruiken tenzij met toestemming van Easyflex.
  • Mag geen inhoud bevatten die kan worden beschouwd als smakeloos, aanstootgevend of controversieel, en mag alleen inhoud bevatten die geschikt is voor alle leeftijdsgroepen.

Handelsmerken
Easyflex is een gedeponeerd handelsmerk van Easyflex Holding B.V.

Algemeen
Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Easyflex kan deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen door deze publicatie bij te werken. Bezoek deze pagina regelmatig om de huidige voorwaarden door te lezen, want deze zijn bindend voor u. Bepaalde bepalingen in deze Voorwaarden worden mogelijk tenietgedaan door expliciet aangegeven wettelijke kennisgevingen of voorwaarden die op bepaalde pagina’s van deze site worden weergegeven.

Herzien oktober 2022.