Hoe zit het nu met: de Wet Werk en Zekerheid?

https://www.easyflex.nl/wp-content/uploads/2017/03/4.-istock_000011481172medium-1030×684.jpg’ attachment=’3444′ attachment_size=’large’

Hoe zit het nu met: de Wet Werk en Zekerheid?

De afgelopen maanden is er veelvuldig gesproken over de veranderingen in het arbeidsrecht. Deze veranderingen zijn samengebracht in de ‘Wet Werk en Zekerheid’. Deze wet heeft als doel om het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving. De ‘Wet Werk en Zekerheid’ bevat maatregelen op drie terreinen:

Het ontslagrecht wordt sneller, goedkoper en eerlijker

De regels voor het ontslag worden gestroomlijnd. De bestaande routes, via het UWV of de kantonrechter, blijven in stand, maar er is nu bepaald wanneer welke route gevolgd moet worden. Er is geen ruimte meer voor vrije keuze. Daarnaast is de ontslagvergoeding omgevormd tot een transitievergoeding. De transitievergoeding dient als compensatie voor het ontslag en voor het vergemakkelijken van de overgang naar nieuw werk. Hiermee komt de welbekende kantonrechtersformule te vervallen.

De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt

De rechtspositie van flexwerkers wordt verbeterd door het oneigenlijk en langdurig gebruik van flexibele arbeidsrelaties te ontmoedigen. Dit moet er voor zorgen dat de werkgevers sneller overgaan tot het in vaste dienst nemen van werknemers met een tijdelijk arbeidscontract. Zo maakt een werknemer eerder aanspraak op een vast contract. In plaats van drie jaar wordt dit twee jaar en wordt het gebruik van 0-uren contracten aan banden gelegd.

De WW wordt er meer op gericht om mensen weer snel aan het werk te krijgen

Het doel is om werknemers die hun baan verliezen sneller aan het werk te helpen. Eén van de maatregelen is dat de Werkloosheidswet wordt ingekort van 38 maanden naar 24 maanden. Een tweede aanpassing is de definitie ‘passende arbeid’. Nu geldt dat na één jaar werkloosheid al het werk passend is, deze termijn wordt verkort naar 6 maanden. De invoering van deze maatregelen zal gefaseerd gebeuren vanaf 1 juli 2015.

Invoering

Vanuit deze drie terreinen zijn er afspraken gemaakt en de invoering hiervan wordt in fases doorgevoerd. De planning is op dit moment als volgt*:

Per 1 juli 2014

  • Beperking uitzendbeding: Bij de cao kan afgeweken worden van de wettelijke bepaling van 26 weken en kan maximaal 78 weken een uitzendbeding toegepast worden.
  • Uitsluiting loondoorbetaling: De uitsluiting van loondoorbetalingsplicht voor de duur van 6 maanden kon onbeperkt verlengd worden. In cao’s die na 1 juli 2014 worden afgesloten is deze verlenging niet meer mogelijk indien er sprake is van structurele werkzaamheden.
  • Proeftijd: Bij arbeidsovereenkomsten met een termijn tot 6 maanden is het niet meer mogelijk een proeftijd op te nemen.
  • Concurrentiebeding: Bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten is het niet meer mogelijk een concurrentiebeding op te nemen, alleen in bijzondere situaties kan hiervan afgeweken worden.
  • Aanzegtermijn: Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer geldt een aanzegtermijn van een maand voor de werkgever. Het aanzeggen dient schriftelijk te gebeuren.

1 juli 2015

  • Ketenbepaling: De duur voor tijdelijke contracten in het ketensysteem wordt verlaagd naar maximaal twee jaar en 3 contracten. Daarnaast wordt de opvolgingsperiode verlengd van drie naar zes maanden.
  • Ontslagrecht: Voor iedereen gaat dezelfde ontslagprocedure gelden. Daarnaast wordt de transitievergoeding ingevoerd.

Wil je meer lezen?

www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33818_wet_werk_en_zekerheid
www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/11/29/wet-werk-en-zekerheid-naar-de-tweede-kamer.html

* Onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen

Nieuwsbrief