De onderschatte impact cao-wijzigingen op toepassing inlenersbeloning

De onderschatte impact cao-wijzigingen op toepassing inlenersbeloning

Gastblog door Anouk Middeljans

Simpelweg je best doen, is tegenwoordig niet goed genoeg om gewaarborgd te zijn tegen naheffingen. Dit geldt zowel voor jou als voor je inlener. In deze gastblog, verzorgd door Flexweters®, wordt uiteengezet hoe je je aantoonbaar kunt waarborgen tegen naheffingen.

Recentelijk zijn er wijzigingen gepubliceerd ten aanzien van de ABU en NBBU cao. Deze wijzigingen hebben onder andere betrekking op hoe je binnen jouw onderneming omgaat met de inlenersbeloning. De ABU-cao heeft deze wijziging per 1 februari 2018 in laten gaan. Voor leden van de NBBU gaan deze wijzigingen in vanaf 1 juli 2018. Zijn de processen binnen jouw onderneming hierop afgestemd?

Vanzelfsprekend wil je imagoschade of een mogelijke schadelast bij een SNCU of NEN-controle voorkomen. En wat als één van beiden een dezer dagen bij je binnen stapt, voldoe je dan wel aan de laatste eisen?

 1. Daadwerkelijk vaststellen wat de beloning bij de inlener is

Beide cao’s schrijven voor dat jouw uitzendonderneming vanaf de wijzigingsdatum moet voorzien in een proces waarbij je je ervan verzekert dat de inlenersbeloning correct wordt toegepast.

‘De 6 elementen van de inlenersbeloning’

 1. uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
 2. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode. Deze kan – dit ter keuze van de uitzendonderneming – gecompenseerd worden in tijd en/of geld;
 3. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag;
 4. initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald;
 5. kostenvergoeding (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, pensionkosten, gereedschapskosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie);
 6. periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald.

Wanneer jouw onderneming zich aantoonbaar heeft ingespannen voor een correcte vaststelling van de zes elementen, dan zal er geen sprake zijn van aanpassing met terugwerkende kracht. Tenzij er door de controlerende instantie aangetoond kan worden dat er sprake is van opzet of kennelijk misbruik. Een zeer belangrijke wijziging dus, die voor jouw onderneming van essentieel belang is en waarmee je naheffingsaanslagen kunt voorkomen.

Wanneer is er sprake van deze aantoonbare inspanning?
Daarvoor gaan we even terug naar de basis. Allereerst moet je conform cao uitgaan van de informatie die door de inlener aan jou wordt verstrekt zoals gesteld in artikel 20 lid en 1 en 3 van de ABU cao en Artikel 22 lid 3 van de NBBU cao. Daarnaast kan niet vaak genoeg benadrukt worden dat de term inlenersbeloning niet gelijk staat aan cao-beloning! Bij de toepassing van de inlenersbeloning moet het loon en de vergoedingen van de uitzendkracht gelijk zijn aan het loon en vergoedingen die worden toegekend aan werknemers die werkzaam zijn in gelijkwaardige functies bij de inlener.

Cao-databases
In de praktijk zien we nog steeds een veelvoud aan uitzend- en detacheringsondernemingen die zelf de beloning van de uitzendkracht bepalen, al dan niet met behulp van cao-databases. Nu is het gebruik van de cao-databases in de basis een goed uitgangspunt, als je het gebruikt ter verificatie van de door de inlener aan jou gecommuniceerde beloning. Op die manier kun je toetsen of de door de inlener verstrekte informatie in ieder geval aan de minimale cao-eisen voldoet. Dit zegt echter nog niets over de hoogte van de beloning bij de inlener zelf, slechts wat de inlener zelf minimaal moet hanteren voor het eigen personeel.

Risico
In het kader van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) zou op die manier ook jouw inlener aansprakelijk gesteld kunnen worden, iets wat de inlener je niet in dank zal afnemen. De inlener kan tegenwoordig op diverse manieren aansprakelijk gesteld worden voor betaling van het correcte loon van een uitzendkracht. Middels de WAS is de ketenaansprakelijkheid voor de betaling van het loon uitgebreid. Inspectie SZW ziet daarop toe. Ook kan er sprake zijn van een onrechtmatige daad en/of aansprakelijkheid door schuld als de inlener niet meewerkt aan het verstrekken van informatie rondom de inlenersbeloning. De Belastingdienst zal bij complicaties rechtstreeks bij de inlener aankloppen en de werknemer kan via een juridische procedure of via de vakbond rechtstreeks de correcte beloning claimen bij de inlener.  Om die reden is het ook voor je inlener van belang om de correcte informatie aan jou kenbaar te maken.

Gezien de schaarste op de arbeidsmarkt, zal het geen verrassing zijn dat het merendeel van de inleners haar personeel hoger beloont dan voorgeschreven in de cao.

Stel je eens voor dat jouw uitzendkracht, die je conform een cao hebt ingeschaald, bij de SNCU een melding doet van te lage beloning waarbij hij/zij de eigen loonstrook en de loonstrook van een vaste werknemer in eenzelfde functie bij jouw inlener overlegt.  Uit de loonstroken blijkt bijvoorbeeld dat de vaste werknemer een hogere beloning en een hoger overwerkpercentage krijgt uitgekeerd, daarnaast heeft de inlener per 1 januari geen 1% loonsverhoging toegekend zoals de cao voorschreef, maar het eigen personeel met 1,5% verhoogd. Je hebt geen schriftelijke uitvraag gedaan bij deze inlener aangaande de toepassing van de zes componenten en kunt dus niet aantonen dat je de inlenersbeloning correct hebt vastgesteld. Gevolg; er zal nabetaling met terugwerkende kracht worden geëist, en niet alleen voor die ene medewerker, maar voor jouw gehele personeelsbestand. Het uurtarief wat je hebt berekend richting de inlener zal daar niet op gecalculeerd zijn, met alle gevolgen van dien.

 1. Schriftelijke bevestiging van uitzending & bevestiging van wijziging

Ook voor de bevestiging richting de uitzendkracht is de opvraag van informatie bij de inlener van essentieel belang geworden. Het tweede onderdeel van de cao-wijziging ziet namelijk toe op de schriftelijke bevestiging richting de uitzendkracht. Per wijzigingsdatum van de cao moeten er conform ABU-cao 14 elementen en conform NBBU 13 elementen schriftelijk worden bevestigd.

Bij iedere terbeschikkingstelling én bij tussentijdse wijziging van de arbeidsvoorwaarden gedurende de terbeschikkingstelling, ben je verplicht de volgende 14 genoemde elementen schriftelijk aan de uitzendkracht te bevestigen. Onderdeel 4 is enkel van toepassing bij de ABU cao.

’14 elementen die je schriftelijk moet bevestigen’ tags

 1. de verwachte ingangsdatum;
 2. de naam en contactgegevens van de opdrachtgever, waaronder een eventuele contactpersoon en het werkadres;
 3. de (algemene) functienaam en indien afwijkend de functienaam volgens de beloningsregeling opdrachtgever;
 4. de functie-inschaling en -trede volgens de beloningsregeling opdrachtgever;
 5. de overeengekomen arbeidsduur;
 6. indien van toepassing de vermoedelijke einddatum van de terbeschikkingstelling;
 7. de cao/beloningsregeling opdrachtgever;
 8. het bruto feitelijk (uur)loon;
 9. de van toepassing zijnde ADV-compensatie;
 10. de van toepassing zijnde toeslagen voor overwerk en/of verschoven uren;
 11. de van toepassing zijnde toeslag voor onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag);
 12. de van toepassing zijnde ploegentoeslag;
 13. de van toepassing zijnde reiskostenvergoeding;
 14. overige van toepassing zijnde kostenvergoedingen.

Het komt erop neer dat alle componenten van de inlenersbeloning, die van toepassing zijn op de terbeschikkingstelling, bevestigd moeten worden aan de werknemer samen met de functiebenaming, de inschaling, de periode, de arbeidsduur en de gegevens van de inlener. Dit geldt niet alleen voorafgaand aan de terbeschikkingstelling! Ook bij elke wijziging moet er weer opnieuw schriftelijk worden bevestigd. Wijzigt het salaris bijvoorbeeld per 1 juli vanwege een initiële loonsverhoging, dan moet je ook dit schriftelijk bevestigen aan de werknemer. Beschikt jouw onderneming over alle relevante informatie van de inlener om deze informatie te kunnen bevestigen? En is de template van jouw uitzendbevestiging al aangepast naar de nieuwe eisen? Het is verstandig om jouw huidige processen na te lopen op de juiste toepassing hiervan.

Voor de volledigheid wijzen we je erop dat vermeldingen als ‘conform cao inlener’, ‘in overleg’, ‘nader overeen te komen’ en dergelijke termen niet afdoende zijn.

Over de auteur: Anouk Middeljans van Flexweters®

Flexweters® is het ‘new generation’ expertisebureau voor de flexbranche en staat bekend om het op pragmatische wijze verbinden van theorie met praktijk. Gedegen advies en begeleiding met de kennis en kunde van nu. Flexweters® is specialist op het gebied van SNCU en StiPP problematiek, de uitvoer preventieve screeningen, allerhande organisatieadvies m.b.t. cao toepassing, contractvormen, inlenersbeloning en ziektewet. Daarnaast is Flexweters® bekend van de Flexweters® Awards. De Award die jaarlijks wordt uitgereikt aan de onderneming die de uitzend cao het meest correct toepast.

 • Ben je benieuwd hoe jouw onderneming scoort m.b.t. de totale toepassing van de cao, dan raden we je aan om een preventieve screening door Flexweters® te laten uitvoeren. Meer informatie over de preventieve screening vind je hier. Easyflex gebruikers ontvangen 10% korting op het tarief.
 • 30 mei a.s. is er weer een interactieve training inlenersbeloning. Doe je mee? Aanmelden kan hier.
 • Flexweters® bied je de mogelijkheid om een gepersonaliseerd digitaal (PDF) registratieformulier in jouw huisstijl te verkrijgen, deze kun je hier aanvragen.
 • Een bevestiging van uitzending c.q. plaatsingsbevestiging, die volledig voldoet aan de eisen die de ABU en NBBU CAO 2018 en is getoetst bij controlerende instanties, kun je hier aanvragen.
Nieuwsbrief