Ben jij al op de hoogte van de wijzigingen voor 2016?

Ben jij al op de hoogte van de wijzigingen voor 2016?

Hoe meer het einde van het jaar in zicht komt, hoe meer nieuwtjes er bekend gemaakt worden omtrent wijzigingen in wetten, regels en sociale premies voor het nieuwe jaar. Bij deze informeren we je alvast over wat je vanaf 2016 aan wijzigingen kunt verwachten.

WGA- en ZW-premies voor 2016 bekend
Het UWV heeft de nieuwe Whk premies voor 2016 bekend gemaakt. Zowel de WGA-vast als de ZW-flex premie wijzigen met slechts 0,01%. De WGA-flex premie wordt niet gewijzigd.

Voor de gedifferentieerde premie Whk wordt onderscheid gemaakt tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers op basis van het premieplichtig loon. Kleine werkgevers betalen een sectorale premie, middelgrote werkgevers een samengestelde premie (deels sectoraal, deel individueel) en grote werkgevers een volledig individuele premie. Elke werkgever ontvangt tegen het einde van het jaar een beschikking van de Belastingdienst met het totaalpercentage en de drie afzonderlijke premiepercentages. Het premiepercentage is dus per werkgever verschillend, maar de gemiddelde premies worden als volgt:

• Het gemiddelde premiepercentage voor de WGA-vast daalt met 0,01%naar 0,47%.
• Het premiepercentage voor de WGA-flex blijft gemiddeld 0,24 %.
• Het ZW-flex premiepercentage stijgt met 0,01% naar 0,36%.

De Premiewijzer gedifferentieerde premie Whk (op www.uwv.nl/premiewijzer) biedt jou als werkgever de mogelijkheid zelf je gedifferentieerde premies WGA en ZW voor 2016 uit te rekenen. Het is ook mogelijk om eigenrisicodrager te worden voor de afzonderlijke componenten WGA-vast en ZW-flex. Voor elk premiecomponent waarvoor je eigenrisicodrager bent, is de gedifferentieerde premie 0%.

Bron: UWV – Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2016

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)
De WAS is al maanden een actueel onderwerp dat de gemoederen flink bezighoudt, met name in de uitzendbranche. De wet moet voorkomen dat werkgevers constructies toepassen, waarbij wetten en CAO-regels worden omzeild. Je kunt hierbij denken aan maatregelen als het wettelijk minimum nettoloon, het verbod op bepaalde inhoudingen, transparante loonstroken en het verplicht giraal overboeken van het minimum(netto)loon.

Het verbod op inhoudingen, zoals voor huisvesting en verzekering, zorgt voor de meeste weerstand, onder andere vanuit de ABU en NBBU. Sinds de behandeling van de WAS in de Tweede Kamer en de geuite zorgen over de negatieve effecten, heeft minister Asscher nog geen zekerheid gegeven over een mogelijke uitzondering op het verbod op inhoudingen. Daarom hebben verschillende partijen in een brief aan de Tweede Kamer verzocht om snel met een oplossing te komen. Ook voor ons als softwareleverancier geldt dat wij pas nadat de definitieve regels bekend zijn, kunnen beoordelen welke aanpassingen eventueel vereist zijn in de software.

Lees hier ons uitgebreide artikel over de WAS.

Bron: Ondernemersplein, Rijksoverheid en ABU

Afschaffing VAR
De VAR (Verklaring Arbeidsrelatie voor ZZP’ers) verdwijnt in 2016. In plaats daarvan gaat de Belastingdienst overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers beoordelen, en uitsluitsel geven of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en afdragen. Naast het feit dat de Belastingdienst deze overeenkomsten beoordeelt, stelt zij ook modelovereenkomsten beschikbaar op haar website.

Intermediairs voor ZZP’ers verwachten echter dat de afschaffing van de VAR ertoe leidt dat duizenden ZZP’ers opdrachten mislopen. Wanneer je namelijk geen gebruik maakt van de modelovereenkomsten, zul je als opdrachtgever zelf de arbeidsrelatie moeten beoordelen óf de overeenkomst eerst moeten laten beoordelen door de Belastingdienst. Dit zorgt voor extra administratieve handelingen en onduidelijkheid. Brancheorganisatie, waaronder de NBBU en de Bovib, pleiten ervoor de afschaffing van de VAR uit te stellen. In de maand oktober bespreekt de Eerste Kamer opnieuw de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie.

Bron: Belastingdienst

Nieuwsbrief