Toelichting wijzigingen voorwaarden

Toelichting wijzigingen voorwaarden

Onze producten en diensten zijn de afgelopen jaren veranderd en doorontwikkeld. Daar zijn we uiteraard erg trots op! Deze veranderingen en wijzigingen in ons aanbod van producten en diensten hebben ook tot gevolg dat wij onze voorwaarden (SLA en ALV) hebben geüpdatet.

Nu je gebruik maakt van één van onze producten en/of diensten, willen we jou hiermee graag op een transparante wijze informeren over de diverse doorgevoerde wijzigingen zodat je volledig op de hoogte bent.

Een samenvatting van de voor jou meest belangrijke wijzigingen vind je hieronder. Uiteraard is het ook mogelijk alle voorwaarden na te lezen.

In ieder geval zijn de volgende zaken van belang:
 • Diverse externe koppelingen zijn niet langer opgenomen in onze voorwaarden. Vaak omdat vanwege het verder blijven ontwikkelen van onze producten en diensten sommige koppelingen niet langer actief zijn.
 • De openingstijden zijn aangepast.
 • De bepalingen rondom beveiliging van de software en producten door Easyflex zijn overzichtelijker weergegeven evenals de garanties daaromtrent.
 • De overmachtsbepaling is vernieuwd. Onder andere vallen pandemieën nu ook onder overmacht.
 • De wijzigingsbepaling in de voorwaarden (zowel SLA als ALV) is gewijzigd, zodat wijzigingen nu niet automatisch een opzegging tot gevolg hoeft te hebben.
 • De garanties zijdens Easyflex zijn vernieuwd. Niet langer zal Easyflex zich alleen maar ‘als goed bewaarder’ gedragen, maar bepaalde zaken en verplichtingen zijn geconcretiseerd. Zo is onder andere verduidelijkt hoelang de opdrachtgever recht heeft op kosteloos herstel.
 • Ook is opgenomen dat Easyflex zich te allen tijde zal inspannen om het SAS-systeem en software conform geldende en met het oog op toekomstige wet- en regelgeving in te richten. De informatie die wordt verkregen door de opdrachtgever met onze systemen en/of software (hoe ook genaamd) is en blijft wel de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
 • De reclamatietermijn is verduidelijkt.
 • Er is concreter beschreven hoe wordt omgegaan met een faillissementssituatie bij een opdrachtgever van Easyflex.
 • De bepalingen rondom aansprakelijkheid van Easyflex zijn ook aangepast. Hierin is nu onder andere opgenomen dat de aansprakelijkheid te allen tijde i. beperkt is tot directe schade, ii. beperkt is tot de finale uitkering van de verzekering van Easyflex, iii. bij geen verzekeringsuitkering de aansprakelijkheid is beperkt tot het totaalbedrag van de opdracht met een maximum van de laatste drie facturen of bij de exploitatiefase beperkt tot 50% van de licentievergoedingen in de maand waarin de service levels niet zijn gerealiseerd, iv. vervalt na zes maanden en v. pas ontstaat na schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn voor herstel ingeval van een tekortkoming zijdens Easyflex. Verder zijn mogelijk voorkomende omstandigheden verder uitgeschreven en verduidelijkt. We verwijzen je hier dan ook specifiek naar artikel 13 van de ALV.
 • De verplichting om aanvullende zekerheden te stellen indien de kredietwaardigheid daar aanleiding toegeeft is verduidelijkt.
 • Alle bepalingen rondom privacy (inclusief de privacyverklaring en de verwerkersovereenkomst) en de (verwerking van) persoonsgegevens zijn geüpdatet.
 • De mogelijkheid om naast arbitrage geschillen aan te brengen bij de (kanton)rechter is verruimd.

We hopen hiermee een duidelijk beeld te hebben geschetst van de belangrijkste wijzigingen. Uiteraard zijn we, indien gewenst, bereid een meer specifieke toelichting te geven. Niet alle genoemde zaken zijn misschien relevant, maar ook niet alle wijzigingen – en dus specifiek voor jouw situatie relevante zaken – hebben we in dit artikel kunnen samenvatten. We raden je dus wel aan de voorwaarden door te nemen.

Bij 30 dagen doorlopend gebruik van onze Easyflex producten, diensten, software, applicaties etc. worden de gewijzigde voorwaarden sowieso van kracht.

We danken jullie tot slot voor het gebruik van onze producten en diensten en hopen op nog een langdurige en fijne samenwerking!

Easyflex. De vaste kracht voor flexwerkend Nederland.
Nieuwsbrief