WAB: Wat houdt het eigenlijk in?

WAB: Wat houdt het eigenlijk in?

Het wetsvoorstel voor de Wet Arbeidsmarkt (WAB) in Balans is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en gaat naar verwachting in per 1 januari 2020. Het doel van de WAB is om het aantrekkelijker te maken voor werkgevers om werknemers in vaste dienst te nemen. Hieronder de belangrijkste wijzigingen die de WAB met zich meebrengt.

Transitievergoeding
Met deze verandering hebben alle werknemers vanaf het begin van een arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag. Hiertegenover staat dat de opbouw voor ieder dienstjaar 1/3 van het maandsalaris zal bedragen, ook op het moment dat iemand langer dan 10 jaar in dienst is. De transitievergoeding moet op deze manier dragelijker worden voor de werkgever.

Versoepeling ontslagrecht
Door de Wet WWZ moet er minimaal één volledige ontslaggrond zijn om een medewerker te ontslaan. Door de WAB wordt dit teruggedraaid en is het weer mogelijk een werknemer te ontslaan als er sprake is van een combinatie van twee of meerdere ontslaggronden. Ontbinding geschiedt nog altijd via de kantonrechter.

Ketenregeling
De maximale termijn voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt weer 36 maanden en 3 arbeidsovereenkomsten. Bovendien wordt het mogelijk gemaakt om bij cao de tussenperiode te verkorten van 6 maanden naar 3 maanden, wanneer er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar uitgevoerd kan worden.

Betere bescherming oproepkrachten
Door de WAB worden er regels opgesteld voor bescherming van oproepkrachten:

  • Steeds als de oproepovereenkomst een jaar heeft geduurd, moet de werkgever de werknemer een schriftelijk aanbod voor een arbeidsovereenkomst doen voor het aantal uur dat hij het jaar ervoor gemiddeld heeft gewerkt. Zolang de werkgever verzuimt dit aanbod te doen, heeft de oproepkracht recht op loon over dit aantal uren. Dit voorkomt onduidelijkheid over de arbeidsomvang van de werknemer.
  • De werkgever moet de werknemer ten minste vier dagen van tevoren oproepen. Als dit niet op tijd gebeurt, dan hoeft de werknemer geen gehoor te geven aan de oproep. Bij cao kan de oproeptermijn worden verkort tot 24 uur. Als een eenmaal gedane oproep binnen vier dagen weer wordt ingetrokken, dan behoudt de oproepkracht zijn recht op loon over de periode waarvoor hij was opgeroepen.

Payrolling vastgelegd in de Wet
De WAB wil ervoor zorgen dat de definitie van payrolling wordt geregeld in de Wet. In feite wordt er vastgesteld dat payrolling een uitzendovereenkomst is waarbij het payrollbedrijf geen rol heeft gespeeld in het samenbrengen van vraag en aanbod. In de wet zal het lichtere arbeidsrechtelijke regime dat van toepassing is op de uitzendovereenkomst, buiten toepassing worden verklaard voor payrolling.

WW-premiedifferentiatie
Om het aangaan van arbeidsovereenkomsten van onbepaalde tijd voor werkgevers aantrekkelijker te maken is het voorstel gedaan om een WW-premiedifferentiatie te maken tussen vaste en tijdelijke contracten. Dit houdt in dat er bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met vastgelegde arbeidsomvang) een lagere premie wordt betaald voor de werknemersverzekeringen.

Meer weten over de WAB? Hou dan de website van de Rijksoverheid in de gaten voor de laatste ontwikkelingen rondom de nieuwe wet.

Nieuwsbrief